Pitas & Wraps

Salmon Pita

Lettuce, tomatoes, onions and tzatziki sauce.

Burger Pita

Lettuce, tomatoes, onions and tzatziki sauce.

Half Pound Cheeseburger

Half pound burger served on a bun with cheese, lettuce, tomatoes, onions and tzatziki sauce.

Pork Pita

Lettuce, tomatoes, onions and tzatziki sauce.

Scroll to Top